preloader
REZERWACJA ONLINE

Regulamin

Apartament na urlop

2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
-
+
Wiek 3-18 Dziecko
-
+
wybierz
Sprawdź dostępność
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Regulamin

Zapoznaj się z warunkami wynajmu

Zapoznaj się z istotnymi elementami wynajmu naszych apartamentów.

 1. Przed skorzystaniem z usług biura Apartament Na Urlop należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego warunki bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Izabela Rudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Apartament Na Urlop wprowadza niniejszy Regulamin, realizując postanowienia art. 8.1pkt.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.Dz.U. z 2016, poz. 1030).


  REGULAMIN NAJMU DOBOWEGO LOKALI

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu dobowego lokali Apartament Na Urlop.
  2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Najmu Apartamentów/Domków Apartament Na Urlop.
  3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a) cena najmu – całkowity koszt wynajmu Lokalu w najmie dobowym, bez wyżywienia;
  b) Apartament/Domek - lokal mieszkalny przeznaczony do wynajmu;
  c) najem – najem dobowy, czyli oddanie przez Wynajmującego lokalu do czasowego używania (na czas do 31 dni) przez Najemcę w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówione wynagrodzenie;
  d) Najemca – osoba pełnoletnia dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu lokalu;
  e) Wynajmujący – Apartament Na Urlop z siedzibą w Wiśle 43-460, ul. Lipowa 4A;
  f) Biuro Wynajmu – biuro znajdujące się przy ul. Lipowa 4A, 43-460 Wisła

  REZEWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU
  1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
  a) telefonicznie pod nr tel.: +48 517 362 410 - od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09:00 do 19:00
  b) drogą mailową na adres:
  rezerwacje@apartamentnaurlop.pl
  c) poprzez system rezerwacyjny online – na stronie www.apartamentnaurlop.pl
  d) poprzez kanały OTA (Booking, MyBenefit, AirBnB, Noclegi.pl, itp.)
  e) osobiście – w biurze Apartament Na Urlop, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 19:00
  2. Dokonując rezerwacji Gość winien podać następujące dane: datę przyjazdu, datę wyjazdu, dane osobowe
  i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w lokalu.
  3. Po zrealizowaniu wstępnej rezerwacji Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości
  i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji.
  4. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem najmu należy uiścić w dniu przyjazdu, w chwili zameldowania. W niektórych przypadkach opłata rezerwacyjna może wynosić 100% kosztów najmu.
  5. Brak wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
  6. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres cena najmu nie podlega zwrotowi.
  7. Do kosztu najmu Apartamentu/Domku doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa w wysokości od 180 PLN do 300 PLN, w zależności od wielkości lokalu. Standardowe sprzątanie nie obejmuje prania firan, zasłon, koców, narzut, poduszek, tapicerki, dywanów lub innych tkanin z uwagi na rażące zabrudzenia spowodowane przez Gości.

  8. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty oraz okres, jaki pozostał do zrealizowania terminu.
  9. Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy Apartament Na Urlop. Dane będą przetrzymywane przez okres 5 lat i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi.
  10. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Wszystkie dodatkowe opłaty, związane z dokonywaniem płatności (w tym przewalutowanie), obciążają Najemcę.
  11. Ceny, jakimi operuje Wynajmujący są cenami brutto.
  12. Opłata miejscowa wynosi 2 zł/os dorosła/doba oraz 1 zł/dziecko/doba.

  WARUNKI KORZYSTANIA Z LOKALU
  1. Najemca jest zobowiązany przestrzegać powyższego Regulaminu.
  2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00.
  3. Odbiór kluczy do lokali możliwy jest od godziny 16:00 do godziny 19:00. W przypadku braku możliwości dotarcia do godziny 19:00 Gość zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy.
  4. Wydawanie kluczy po godzinie 19:00 wiąże się z indywidualnymi ustaleniami oraz dodatkową opłatą w wysokości 50 PLN.
  5. Zwrot kluczy możliwy jest do godziny 10:00 przy ul. Lipowej 4 A w Wiśle. Klucze należy wrzucić do brązowej skrzynki pocztowej opisanej jako Apartament Na Urlop.
  7. Życzenie przedłużenia pobytu poza deklarowany termin Najemca powinien zgłosić telefonicznie lub osobiście w biurze Apartament Na Urlop do godz. 09:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu.
  Biuro uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
  15. W razie nie opuszczenia lokalu przez Najemcę do godziny 10:00 i nieumożliwienie przeprowadzenia terminowego wykwaterowania Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równowartości kosztów noclegu za kolejną dobę.
  6. We wszystkich lokalach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00. W przypadku naruszenia ciszy nocnej, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.
  8. Każdorazowo opuszczając lokal Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
  9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną.
  10. W lokalach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Niezastosowanie się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w lokalu, skutkuje nałożeniem przez Najemcę kary pieniężnej w wysokości 300 PLN.
  11. W wybranych lokalach możliwy jest pobyt ze zwierzęciem domowym do 15 kg, które powszechnie nie jest uznawane za groźne lub agresywne.
   Za pobyt zwierzęcia obowiązuje opłata w wysokości 30 PLN/doba. Niezgłoszenie zwierzęcia lub wprowadzenie go pomimo obowiązującego zakazu grozi karą w wysokości 300 PLN.
  14. Organizowanie imprez towarzyskich w lokalach jest zabronione.
  16. Koszt wynajmu lokalu nie uwzględnia sprzątania w trakcie pobytu
  Gości, wymiany pościeli i ręczników, wyposażenia łóżeczka dziecięcego, pobytu niezgłoszonych zwierząt.
  17.
  Apartamenty wyposażone są w środki czystości ujęte w charakterystyce Apartamentu/Domku (znajdującej się na stronie www.apartamentnaurlop.pl/apartamenty) bez względu na ilość osób oraz okres wynajmu. Ilość środków udostępnianych na zasadzie dobrowolności nie może być podstawą do roszczeń wobec Apartament Na Urlop.
  18.
  W przypadku pozostawienia rażących zabrudzeń Goście zobowiązani będą do zapłaty Kosztów obsługi Gości w podwójnej wysokości lub zostaną obciążeni kosztami prania zgodnie z rachunkiem za usługę.
  19. Przed udostępnieniem lokalu służby sprzątające Apartament Na Urlop sprawdzają czystość Apartamentu/Domku, prawidłowe działanie sprzętów i oświetlenia. Wszelkie usterki, zużycia baterii lub żarówek, do których dojdzie w trakcie wykonywania usługi, Gość zobowiązany jest do zgłoszenia na nr telefonu naszego biura: +45 517 362 410.
  20.
  Reklamacja dotycząca nienależytego przygotowania Apartamentu w zakresie czystości winna zostać zgłoszona niezwłocznie po wejściu do lokalu, nie później niż w ciągu 2 godzin zegarowych od zakwaterowania. Reklamacje dotyczące czystości nie będą rozstrzygane na korzyść Gości, jeżeli zaniechano zgłoszenia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie albo odmówiono zgody na wejście służb porządkowych w celu usunięcia nieprawidłowości lub ich weryfikacji.
  10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu, a które powstały z jego winy, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych.
  21. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, działające w obrębie lokalizacji Apartamentu, a także przestrzegania zasad parkowania i poruszania się na drogach wewnętrznych, ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu.
  22. Apartament Na Urlop nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez osoby trzecie prawa Gości do miejsca parkingowego przydzielonego do Apartamentu.
  23. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do lokalu o każdej porze.
  24. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną cenę najmu.

  OBOWIĄZKI NAJEMCY
  1. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym.
  2. W lokalu przebywać mogą jedynie osoby uwzględnione w karcie rejestracyjnej. Przebywanie osób nie wpisanych do karty rejestracyjnej jest możliwe wyłącznie w godzinach od 07:00 do 22:00
  3. Najemca nie może podnajmować lub przekazywać lokalu osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
  4. W przypadku stwierdzenia bezprawnego zakwaterowania (nocowania) innych osób nieobjętych rezerwacją, do każdej doby zarezerwowanej przez Najemcę doliczona zostanie opłata w wysokości 120 PLN za każdą kolejną, niezgłoszoną osobę.
  5. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w lokalu.
  6. Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do najmowanego lokalu.
  7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, zgodnie z aktualnym cennikiem.
  8. Sprzątanie lokalu lub wymiana ręczników i pościeli jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z biurem Apartament Na Urlop. Usługa ta jest odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  9. Za osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny. Osoby te powinny zawsze znajdować się pod ich stałym nadzorem. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań osób niepełnoletnich.

  PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
  1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu przez Najemcę.
  2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego przez Najemcę lokalu na inny o tej samej lub wyższej kategorii, za uzgodnioną cenę najmu.
  3. Przedmioty osobiste pozostawiane przez Najemcę w lokalu będą odsyłane na koszt Najemcy na adres przez niego wskazany po otrzymaniu takiej dyspozycji. W przypadku nie otrzymania dyspozycji wysyłki, Wynajmujący zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Po upływie 3 miesięcy, wyżej wymienione mienie, zostanie komisyjnie zniszczone, bądź oddane do utylizacji.
  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego na parkingach przynależących do lokali.
  5. Wynajmujący może pobierać od Gości kaucję na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Kaucja podlega zwrotowi po wymeldowaniu Gości i zweryfikowaniu stanu lokalu. Zwrot kaucji następuje przelewem maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych.

  REKLAMACJE
  1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Najemca może złożyć reklamację drogą mailową na adres: info@apartamentnaurlop.pl
  2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę e- mailem zwrotnym na adres e-mail Najemcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Izabela Rudzińska, prowadząca ewidencjonowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Wiśle, przy ul. Lipowa 4A, 43-460, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP:
  626-16-10-516

  2. Dane osobowe Gości będą przetwarzane w celu:
  a. wykonania usługi hotelarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego, informacje o dacie pobytu, informacje o preferencjach dotyczących noclegu, liczbę osób objętych zamówieniem, liczbę dzieci objętych zamówieniem, adresy zamieszkania, numer NIP, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, język do kontaktu;
  b. realizacji marketingu produktów własnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu wniesienia sprzeciwu, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zapytania wysyłane drogą mailową lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w razie zapisu na newsletter. W tym zakresie przetwarzane dane obejmują: imię i nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów oraz treść zapytania;
  c. udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do realizacji usługi;
  d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres niezbędny do realizacji założonego celu;
  3. W zależności od udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji marketingu produktów własnych po upływie terminów wskazanych powyżej, w oparciu o udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do momentu wycofania wniesionej zgody.
  4.Goście posiadają prawo żądania od biura Apartament Na Urlop dostępu do danych, które ich dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5.Goście posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  6. Podanie przez Gości danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich wskazania Apartament Na Urlop nie może zawrzeć umowy o świadczenie usługi hotelarskiej, ani powierzyć lokalu, wobec czego zamówiona usługa hotelarska nie może zostać zrealizowana.
  7. Dane osobowe Gości nie są sprzedawane, lecz zostały powierzone mocą odrębnej umowy na rzecz podmiotów dostarczających systemy rezerwacyjne oraz podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

   

Apartament na Urlop House

© 2024 Apartament na Urlop - Najlepsze apartamenty w Wiśle ! - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

 
pfr
Bezpieczny nocleg Covid free zone